Informacje

Informacje

Ciekawa oferta dla aktywnych, młodych ludzi z naszego powiatu.

Trwa nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Do 9 marca 2022 roku trwać będzie nabór kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Dokumenty składać można tego dnia do godziny 14.00. Wybory przeprowadzone zostaną 14 marca, zaś ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 25 marca.

Kadencja radnych potrwa dwa lata, zaś kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. w dniu wyboru ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;

2. zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;

3. działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast).

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search