heading article

Informacje

Informacje

Mieszkańcy ul. Jaśminów mają dość!

Do naszej redakcji oraz do burmistrza Mikołowa i części radnych trafił list mieszkańców ulicy Jaśminów. Nie tylko proszą, ale żądają aby miasto zajęło się ich problemami. W kolejnym numerze opublikujemy stanowisko władz Mikołowa w tej sprawie. Zamieszczamy obszerne fragmenty listu.

 

Jesteśmy mieszkańcami dzielnicy Gronie w Mikołowie. Już w 2000 roku ustalono plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, co spowodowało wzrost zabudowy poszczególnych ulic, w tym Jaśminów. Jednak uchwalenie planu dla dzielnicy mieszkaniowej nie zostało odpowiednio zbilansowane inwestycjami gminy Mikołów. Największym problemem jest stan nawierzchni jezdni ulicy Jaśminów, która w obecnym stanie jest zagrożeniem dla jej użytkowników. Ta droga stanowi JEDYNĄ możliwą komunikację kołową i pieszą z centrum miasta. Wzdłuż ulicy powstają nowe domy, w większości zamieszkane przez rodziny z dziećmi.

 

W obliczu braku komunikacyjnych alternatyw oraz zaniedbań, zwracamy się do Państwa Radnych i Burmistrza Miasta Mikołów o zajęcie stanowiska wobec tych problemów:

 • Piesi mieszkańcy z ulic Jaśminów/Wrzosowa zmuszeni są przekraczać drogę DW928 na skrzyżowaniu usytuowanym na oznakowanym niebezpiecznym łuku. Piesze przekraczanie ruchliwej drogi DW928 w tym jedynym legalnym miejscu zagraża życiu.
 • Problem stanowi włączanie się do ruchu pojazdom z podporządkowanych ulic Jaśminów/Wrzosowa z/do DW928. Bezpośredni stan drogi na skrzyżowaniu zmusza kierowców do omijania gigantycznych wyrw w drodze co zaburza ruch i skutecznie rozprasza uwagę kierowców.
 • Nie bez znaczenia jest także usytuowanie biurowca firmy SRW oraz warsztatu samochodowego, gdzie pracownicy i petenci parkują pojazdy bezpośrednio przy skrzyżowaniu z DW928. Codziennie można zliczyć tam nawet kilkadziesiąt pojazdów zaparkowanych stale w godzinach 7:30 - 16:30. Obecnie to miejsce wydaje się być nieprzystosowane do prowadzenia takiej działalności, a brak wyznaczonych miejsc do parkowania wprowadza chaos i zagrożenie dla aktywnych użytkowników drogi, a także parkujących.
 • Nawierzchnia ulicy Jaśminów naszpikowana jest ubytkami w jezdni, których nie da się przejechać samochodem nie uszkadzając go. Nawet niewielki deszcz gromadzi w ubytkach wodę, więc materiał użyty do budowy drogi jest sukcesywnie „wychlapywany” przez koła pojazdów powodując, że wyrwy sięgają głębokich warstw podbudowy drogi przyspieszając jej degradację.
 • Cykliczne remonty ulicy Jaśminów wykonywane przez ZiM nie są w stanie przetrwać nawet niewielkiego deszczu. W systemie obowiązków nałożonych na ZiM te naprawy mają nazwę „Utrzymanie przejezdności dróg gruntowych”, co z definicji sugeruje zapewnienie sporadycznego i sezonowego dojazdu do pól uprawnych dla maszyn rolniczych, ale nie dojazd samochodów osobowych do wielu posesji mieszkalnych.
 • Materiał używany przez ZiM do naprawy ulicy Jaśminów jest sukcesywnie usuwany z drogi pośrednio (koła pojazdów) i bezpośrednio (złe ukształtowanie odpływów) przez wodę. Problem jest także kiedy droga wysycha. Mieszkańcy skarżą się na zapylenie powodowane przez pojazdy.
 • Konfrontując obecny szlak jezdni z kamieniami granicznymi i oficjalnymi mapami geodezyjnymi widać, że jezdnia przebiega poza własnością Gminy Mikołów i nielegalnie przebiega po działkach prywatnych. Środkowa część ulicy w całości wbiega w pole uprawne.

 

W czasie uprawy dochodzi do sporów z rolnikiem, który słusznie domaga się opuszczenia i zaprzestania przemieszczania się po jego parceli. W czasie ostatniego sezonu jezdnia została zwężona przez zaoranie jej części, co niebezpiecznie ją zwęziło do skrajnego minimum.

 

 • Droga nie pozwala na bezpieczne mijanie dwóch samochodów. Może się to odbyć się tylko przez ustąpienie jednego z nich. Niestety obecna szerokość drogi nie pozwala na takie manewry w literze prawa, a pas drogowy wyznaczony i udokumentowany w planie zagospodarowania nie został dotychczas wykupiony przez gminę i postronni uczestnicy ruchu zmuszeni są do wjazdu na parcele prywatne, co prowadzi do częstych sporów.
 • Strukturalne zaniedbania i nieumiejętnie przeprowadzone remonty ulicy spowodowały powstanie przypadkowych form przemieszczania wody z opadów, która w efekcie zalewa domy i podwórka mieszkańców nanosząc nań budulec z drogi.
 • Ulica Jaśminów nie posiada kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy mają szamba i oczyszczalnie ścieków, które wymagają regularnego opróżniania przez wozy sanityzacyjne. Jednak obecny stan drogi powoduje, że mieszkańcy spotykają się ze zdecydowaną odmową usługi wywozu nieczystości płynnych, ze względu na znaczące ryzyko uszkodzenia pojazdu. Istnieje uzasadniona obawa, że mieszkańcy w obliczu braku alternatywy zaczną opróżniać fekalia na nieużytkowane tereny.
 • Powstało kilka udokumentowanych przypadków uszkodzenia pojazdów w wyniku normalnego użytkowania ulicy Jaśminów.

 

Jezdnia częściowo przebiega poza własnością Gminy Mikołów i nielegalnie przebiega po działkach prywatnych.

 Jezdnia częściowo przebiega poza własnością Gminy Mikołów i nielegalnie przebiega po działkach prywatnych.

 

Mieszkańcy Jaśminowej domagają się:

 

 • Natychmiastowej interwencji ekipy remontującej, gdyż użytkowanie drogi staje się niemożliwe, a obecne ubytki wypełnione wodą powodują jej lawinową dewastację.
 • Uregulowania jezdni ulicy Jaśminów, aby jej ślad przebiegał tylko po bezspornych i własnościowych terenach Gminy Mikołów.
 • Wytyczenia bezpiecznej komunikacji pieszej w tym przejścia przez skrzyżowanie DW928/Jaśminów/Wrzosowa, aby dzieci mogły bezpiecznie chodzić do szkół.
 • Naprawy jezdni drogi zgodnie ze sztuką budowy dróg i gwarancją jakości, tak aby droga przetrwała opady deszczu i nie pyliła, podczas przepisowego przemieszczania pojazdów.
 • Utrzymanie nawierzchni drogi w stanie pozwalającym mieszkańcom na wywóz nieczystości albo  budowę kanalizacji sanitarnej lub przejęcia obowiązku wywozu nieczystości przez gminę.
 • Uregulowanie odpływów wody z drogi w postaci rowów, przepustów oraz udrożnienia poboczy, aby woda z opadów nie wchodziła w szkodę mieszkańcom.
 • Wytyczeniu bezpiecznych stref parkowania dla mieszkańców, pracowników i petentów obecnych firm, aby zachować bezpieczną komunikację dla pozostałych użytkowników.
 • Regularnego kontrolowania i usuwania nadmiarowych gałęzi i rozrastającego drzewostanu, aby nie ograniczać przepustowości i tak już wąskiej drogi.
 • Poszerzenie jezdni lub wyznaczeniu tzw. mijanek, aby dwa średniej wielkości samochody mogły bezpiecznie poruszać się po publicznej jezdni.
 • Bezwzględnego stosowania ekologicznych procedur zimowego utrzymania drogi, aby zachować jej jakość i nie niszczyć środowiska naturalnego, tj. zaprzestania stosowania środków obniżających temperaturę krzepnięcia wody oraz nie stosowania soli. Przypominamy, że w okolicy znajdują się legalne studnie i inne punkty poboru wody.
 • Oświetlenia ulicy.
 • Stworzenia planu naprawy, utrzymania i finalnie budowy drogi.
 • Zwolnienie mieszkańców ulicy Jaśminów z opłacania podatku od nieruchomości do czasu poczynienia inwestycji potwierdzającej troskę Gminy Mikołów o los mieszkańców ulicy Jaśminów.
 • Regularnego spotkania przedstawicieli mieszkańców Jaśminów z Radnymi i Burmistrzem w celu wymiany wniosków i śledzenia postępów planowania i realizacji planów.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search