Informacje

Informacje

Rok inwestycji...

Rozmowa z Mirosławem Blaskim, burmistrzem Orzesza

 

- W tym roku rozpocznie się największa w historii Orzesza inwestycja, budowa oczyszczalni na terenie gminy.

- Tak. Pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę oczyszczalni w Orzeszu. Jesteśmy już po przekazaniu placu budowy wykonawcy. Tym samym mogę stwierdzić, że rozpoczęliśmy największą w historii miasta inwestycję. Nowa oczyszczalnia zastąpi dwie dotychczasowe, które działają jeszcze na przestarzałych technologiach. Niewątpliwie dla naszej gminy, gdzie rozproszenie budynków jest duże skanalizowanie całości miasta jest dużym wyzwaniem. Nowa inwestycja ma jednak nie tylko służyć wszystkim mieszkańcom, którzy do tej pory byli podłączeni do sieci, ale także daje możliwość podłączenia kolejnych budynków po rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Orzeszu. Zakończenie robót planowane jest na połowę 2021 roku. Warto dodać, że 85% inwestycji to środki zewnętrzne, które udało się otrzymać z RPO WSL 2014-2020. Całość inwestycji to kwota ponad 16,5 miliona złotych.

 

- Trwa także inna inwestycja - już w wakacje zakończy się budowa przedszkola w Jaśkowicach.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty, czyli stworzenie oddziałów przedszkolnych to jedno z ważniejszych zadań rozpoczętych w 2019 roku. Koszt inwestycji to ponad 5,2 mln zł. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Docelowo już od września tego roku przedszkole będzie mogło przyjąć 125 dzieci.

 

- Miasto Orzesze podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku będzie starało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe na realizację inwestycji w mieście?

- Tak, mamy w przygotowaniu kilka wniosków - w Ministerstwie Sportu i Turystyki będziemy aplikować o dofinansowanie budowy zaplecza szatniowego na Stadionie Miejskim. Będzie także składany wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na budowę centrum przesiadkowego w miejscu obecnego placu przy dworcu PKP oraz na montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego. Budowa centrum przesiadkowego obejmie utworzenie zajezdni autobusowej, 54 miejsc parkingowych oraz infrastruktury towarzyszącej tj. wiaty przystankowej, wc, oświetlenia, ławek itp. Planowane wyburzenie starego budynku dworca PKP aktualnie nie będzie możliwe, ze względu na decyzję Konserwatora Zabytków dotyczącą zachowania tego obiektu. Natomiast montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego obejmie wymianę 728 szt. opraw ulicznych na oprawy typu LED na trenie całego miasta. Uzyskaliśmy informację o pozytywnej ocenie wniosku złożonego w czerwcu ubiegłego roku na realizację termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej i Grzegorczyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z którego możemy uzyskać prawie 1 mln zł dofinansowania. Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu środków finansowych zaplanowane zostało na luty.

 

- Co z remontami dróg na terenie miasta?

- Przypomnę tylko, że w Orzeszu część ulic to drogi powiatowe. Władze Starostwa Powiatowego kontynuować będą remont ulicy Żorskiej. Przeprowadzenie całego remontu to koszt ponad 9,6 mln zł, dlatego też został on rozłożony na dwa lata - 2020 i 2021. Środki na ten cel pochodzić będą z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w 50%, pozostałą kwotę po połowie pokryją budżety starostwa oraz Miasta Orzesze. Z kolei z wniosków, o które bezpośrednio aplikowała gmina na budowę dróg gminnych, otrzymaliśmy dofinansowanie do realizacji w 2020 roku remontu ulicy Orzeszkowej. W sumie w budżecie miasta na remonty dróg gminnych i powiatowych znalazła się kwota 2,9 mln zł.

 

- Porozmawiajmy o budżecie miasta na rok 2020. Dochody miasta planowane są na poziomie 118,5 mln złotych.

- Tak, z kwoty 118,5 mln złotych aż 33,3 mln zł dotyczy realizacji zadań zleconych przez administracje rządową - głównie wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych. Główne źródła dochodów to: subwencja oświatowa - 18,5 mln zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 26,8 mln zł - wskutek zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wzrost tylko o 0,9 mln zł, podatki lokalne - 12,5 mln zł, opłaty za gospodarowanie odpadami - 5,1 mln zł, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne - 35,1 mln zł, środki unijne 12,9 mln zł, opłata eksploatacyjna za wydobycie węgla i piasku to zaledwie 62 tys. zł.

 

- Najważniejsze pozycje po stronie wydatków?

- W budżecie zabezpieczono środki na realizację zadań w kwocie 127,1 mln zł. W tym wydatki bieżące wynoszą 103,6 mln zł, a wydatki majątkowe - 23,5 mln zł. Najważniejsze pozycje - Oświata - 43,4 mln zł, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rodzina - 39,2 mln zł, w tym zadania zlecone przez administracje rządową kwota 33,2 mln zł, z czego realizacja projektów unijnych to 1 mln zł. Ujęliśmy w budżecie także termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Gliwickiej i Grzegorczyka - 1,64 mln zł. Na lokalny transport zbiorowy zabezpieczyliśmy 3,7 mln zł, w tym mieści się, m.in. budowa punktu przesiadkowego przy dworcu w Orzeszu - 0,4 mln zł. z planowanym dofinansowaniem unijnym w wysokości 372 tysiące zł. Niestety Budżet Orzesza zamyka się deficytem w wysokości 8,6 mln zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowany został kredyt w wysokości ponad 9,2 mln zł, przy czym spłaty zostały rozłożone do 2034 roku.

 

- Od 1 stycznia ruszyła także kolejna bezpłatna linia autobusowa dla mieszkańców.

- Tak, zgodnie z obietnicami realizujemy ten pomysł wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Orzeszan. Od początku roku na terenie miasta została uruchomiona nowa bezpłatna linia komunikacji publicznej - linia „Z”. Dodajmy, że jest to druga bezpłatna linia w Orzeszu. Pierwsza - linia „Ł” obsługuje, m.in. Jaśkowice i Zawadę i stanowi połączenie z Łaziskami Górnymi. Nowa linia „Z” stanowi połączenie komunikacyjne Zgonia, Królówki, Woszczyc, Zazdrości, Gardawic, Mościsk, Zawiści oraz Zawady jak również połączenie rejonu ul. Partyzantów, Bukowina z Centrum Orzesza oraz dojazd do Dworca Głównego przy ul. Dworcowej. Zarówno linia „Ł” jak i linia „Z” są liniami kursującymi w dni robocze. Niewątpliwie jest to kolejny element, który wpłynie w Orzeszu na skuteczną walkę ze smogiem. Liczę na to, że część osób zamiast poruszać się swoimi samochodami skorzysta z bezpłatnej linii.

 

- Dziękujemy za rozmowę.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search