Koleje Śląskie

Ogłoszenie Rekrutacyjne - stanowisko wiceprezesa ds. technicznych

OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W CELU OCENY KWALIFIKACJI I REKRUTACJI NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH.

Katowice, dn. 27 maja 2022 r.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Raciborska 58 40-074 KATOWICE

OGŁOSZENIE

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W CELU OCENY KWALIFIKACJI I REKRUTACJI

NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH

Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej spółki nr 265/IV/2022 z dnia 25 maja 2022 r. oraz uchwały zarządu Województwa Śląskiego nr 1714/211/V/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego Rada Nadzorcza spółki wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na:

 1. STANOWISKO

WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH SPÓŁKI KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW Zgłoszenia można składać w siedzibie spółki: Katowice, ul. Raciborska 58, w Biurze Zarządu – bud. A, p. II, pok. 15 w godzinach 8:00 - 15:00 w terminie do dnia 15.06.2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych”

lub przesłać pocztą na adres: Koleje Śląskie spółka z o.o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice z zastrzeżeniem, że korespondencja winna wpłynąć do spółki do dnia 15.06.2022 r. Decyduje data wpływu dokumentów do spółki.

 • DATA OTWARCIA ZGŁOSZEŃ:

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 20.06.2022 r.

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 1. ZAKRES ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
 2. Przeprowadzane z poszczególnymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne mogą obejmować, w szczególności, następujące zagadnienia:

1) wiedza z zakresu: organizacji i zarządzania transportem kolejowym gospodarowania, eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego; organizacji zaplecza technicznego transportu kolejowego; zarządzania personelem pasażerskim w ruchu kolejowym; zarządzania bocznicą kolejową; systemów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,

2) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Śląskiego (tekst zasad nadzoru właścicielskiego jest zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego),

3) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

5) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Województwie Śląskim.

 1. Niezależnie od zagadnień określonych w ust. 1, oceniane będą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pod kątem przydatności do wykonywania funkcji wiceprezesa zarządu do spraw technicznych.
 2. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATÓW INFORMACJI O SPÓŁCE

Kandydatom zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną, zostaną udostępnione do wglądu informacje o spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa do rejestru przedsiębiorców. Informacje będą dostępne w siedzibie spółki w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 58, bud. A, p. II, pok. 15 w godzinach od 8:00 - 15:00, od dnia zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną do dnia (włącznie) poprzedzającego dzień, w którym przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

VII. SPOSÓB INFORMOWANIA KANDYDATÓW O WYNIKACH POSTĘPOWANIA:

O wynikach postępowania kandydaci zostaną poinformowani na piśmie przesłanym za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

VIII.WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM Kandydat na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw technicznych spółki, powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. ukończone studia wyższe, preferowane techniczne z zakresu transportu lub techniki taboru kolejowego;
 3. co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym pięcioletni na stanowisku kierowniczym;
 4. korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 7. niekaralność;
 8. mile widziane doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.
 9. ZAKRES INFORMACJI I OŚWIADCZEŃ, JAKIE POWINNY BYĆ ZAWARTE W ZGŁOSZENIU
 10. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty dotyczące kandydata:
 11. CV ze zdjęciem;
 12. list motywacyjny;
 13. kserokopia obu stron dowodu osobistego;
 14. dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (magisterskie); e. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 15. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 16. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 17. oświadczenie o posiadaniu co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy, w tym pięcioletniego na stanowisku kierowniczym; i. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia;
 18. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); k. oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie toczy się żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;
 19. oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydata w związku z wyrażeniem zgody na objęcie funkcji wiceprezesa zarządu spółki lub oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego; m. oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu przez kandydata działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami; n. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego, wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed złożeniem zgłoszenia.
 20. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata mogą być złożone w oryginałach bądź w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza. W przypadku, gdy odpisy dokumentów poświadczone będą przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 21. Do zgłoszenia można dołączyć odpisy innych dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydata, a w szczególności posiadane certyfikaty (w tym certyfikaty językowe), dyplomy, zaświadczenia, referencje oraz świadectwa pracy.

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny spełniania wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu, dokonany zostanie wybór kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu. Podczas drugiego etapu, przeprowadzona może zostać rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złożył pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

UWAGA !

 1. RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
 2. RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE ZAKOŃCZYĆ POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE BEZ WYŁONIENIA KANDYDATA.
 3. RADA NADZORCZA SPÓŁKI MOŻE W KAŻDYM CZASIE ZREZYGNOWAĆ Z PRZYJĘTEGO SPOSOBU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZREZYGNOWAĆ Z PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.
 4. RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZAPROSZENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ JEDYNIE WYBRANYCH KANDYDATÓW, SPOŚRÓD OSÓB SPEŁNIAJĄYCH WYMAGANIA ZAWARTE W OGŁOSZENIU.
 5. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW ZŁOŻONE PO TERMINIE ORAZ ZGŁOSZENIA NIE SPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU NIE PODLEGAJĄ ROZPATRZENIU, A KANDYDACI NIE WEZMĄ UDZIAŁU W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.
 6. W TOKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO KANDYDAT MOŻE PRZEDSTAWIĆ DODATKOWE DOKUMENTY.
 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH, KANDYDACI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. NIEZŁOŻENIE W/W OŚWIADCZENIA SPOWODUJE NIEDOPUSZCZENIE KANDYDATA DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search