Wszystkie

Na zdrowie i smacznego

Ukonstytuował się Zespół Parlamentarny do spraw Narodowego Programu Zdrowego Żywienia. Jego przewodniczącą została Izabela Kloc, poseł z Mikołowa. Zastępcami zostali posłowie: Szymon Giżyński, Adam Hofman, Marcin Witko, a sekretarzem Lech Kołakowski.

Głównym celem prac zespołu będzie określenie priorytetów narodowego programu zdrowego żywienia poprzez następujące działania:

1. Analiza prac badawczych nad wpływem jakości żywności na zdrowie człowieka, korelacją pomiędzy nawykami i produktami żywieniowymi, a choro­bami cywilizacyjnymi.

2. Opracowania dotyczące dostosowania polskie­go rolnictwa do optymalnych potrzeb żywieniowych człowieka, a ostatecznie zmniejszenia wydatków na kosztowne leczenie chorób spowodowanych złym odżywianiem i stylem życia.

3. Doprowadzenie do uznania w polityce rozwoju Polski, że rolnictwo i produkcja żywności to strategiczne zadania Państwa. Zaś łańcuch – zdrowe polskie rolnictwo, zdrowa polska żywność, zdrowe polskie spo­łeczeństwo – jest podwaliną przetrwania, żywotności i zasobności narodu polskiego.

4. Inicjowanie akcji prowadzących do obrony żywotności polskiego rolnictwa i nie dopuszczenie do zalewu obcej, nie wartościowej pod względem odżywczym produkcji rolnej. Polska jako europejski rezerwuar zdrowej żywności– naj­lepsza polska marka.

5. Przyznanie rolnictwu i obszarom wiejskim oraz przedsiębior­czości statusu obszarów problemowych w KPZK 2030 jako obszarów szczególnej inter­wencji państwa – skutkowałoby to zagospodarowaniem lokalnego popytu przez produkty polskie oraz realnym wzrostem zatrudnienia w rodzimej produkcji rol­nej i rozwojem przedsiębiorczości.

6. Promocja, w oparciu o badania naukowe katalogu produktów żywieniowych, najlepiej służących zdrowiu człowieka oraz produktów, których należy unikać.

7. Promocja wiedzy o zdrowym żywieniu wśród dzieci i młodzieży, m.in. w programach szkolnych.

8. Współpraca ze środowiskami naukowymi, organizacjami samorządowymi, praktykami w kraju i zagranicą w zakresie zdrowego żywienia.

Zespół zamierza ściśle współpracować w realizacji swoich celów z Komisją Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Komisja Zdrowia Sejmu RP.

Pierwszym przedsięwzięciem Zespołu będzie Konferencja Naukowa „Tajemnice zdrowego żywienia”, czyli jak pokonać choroby cywilizacyjne, podczas której zostaną przedstawione podstawy naukowe zdrowego żywienia i konsekwencje dla medycyny, gospodarki żywnościowej oraz samorządności, przykłady przyczynowego wyleczenia chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Zostaną sformułowane wnioski dla Zespołu Parlamentarnego ds. narodowego programu zdrowego żywienia. 

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search