Wszystkie

Parkowe zmiany

Gmina Ornontowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu obejmującego kompleksową Rewitalizację Zabytkowego Parku Gminnego. Przedsięwzięcie to uzyskało dotację w wysokości 82,1% kosztów kwalifikowanych. Całość projektu została na etapie składania wniosku aplikacyjnego oszacowana na około 5,5 mln zł.

 

Gminny Park w Ornontowicach posiadający przebogatą historię sięgającą końca XIX wieku, kiedy to osiedli w Ornontowicach właściciele ziemscy – rodzina Hegenscheidtów, ale w drugiej połowie XX wieku zaczynał zatracać swoje pierwotne walory. Konkretny zamysł poddania rewitalizacji tej unikatowej w skali Gminy Ornontowice przestrzeni pojawił się w 2008 roku. Opracowano wówczas Program Funkcjonalno-Użytkowy określający dla parku nowe funkcje. Moment ten był przełomowym i jednoznacznie określił ramy planowanej rewitalizacji. Nadanie tej wyjątkowej przestrzeni, wpisanej notabene w 1981 roku do wojewódzkiego rejestru zabytków, nowej jakości i nowego wymiaru stało się wyzwaniem dla włodarzy Gminy.

W latach 2009-2010 zrealizowano I etap, który obejmował rekultywację stawu nr 2 wraz z utworzeniem sztucznej wyspy, budowę pomostu i molo, budowę alejek spacerowych, utworzenie rozarium, nasadzenia ozdobne oraz ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe, jak również część oświetlenia. Spektakularny efekt tych prac został dostrzeżony przez mieszkańców oraz odwiedzających, a kultura kształtowania krajobrazu i właściwe wyeksponowanie walorów środowiska naturalnego uhonorowane szeregiem nagród regionalnych i krajowych. Wspomnieć w tym miejscu należy takie wyróżnienia jak: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego (I nagroda Marszałka Województwa), Piękna Wieś Województwa Śląskiego (za przedsięwzięcie odnowy wsi), Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto (nagroda Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza) czy Modernizacja Roku 2010 (Konkurs pod patronatem Prezydenta RP) oraz Najlepiej Zagospodarowana Przestrzeń Publiczna (nagroda honorowa Towarzystwa Urbanistów Polskich), czy wreszcie projekt stanowiący dobrą praktykę w Banku Dobrych Praktyk projektu „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie” realizowanym wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

Korzystając z ogłoszonego w 2010 roku konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) z działania 6.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Gmina Ornontowice złożyła aplikację i w wyniku ponad półrocznego procesu oceny formalnej i merytorycznej przygotowany wniosek uplasował się na 10 pozycji listy rezerwowej (czerwiec 2011r.). Realizacja RPO WSL przez jednostki zajmujące wyższe miejsca na liście, w tym głównie oszczędności po przetargach umożliwiły pewne przesunięcia i tym samym w styczniu 2013r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o przyznaniu dofinansowania dla projektu Gminy Ornontowice.

 

Dalsze etapy obejmują pozostałą powierzchnię Parku Gminnego, zajmującego łączną powierzchnię 4,2 ha. W ramach projektu wykonany zostanie amfiteatr ze sceną i widownią umożliwiające organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych, strefa dla dzieci z placem zabaw i innymi atrakcjami, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. stoliki z blatami do gier planszowych), zorganizowane miejsce do organizowania grilla przy okazji imprez odbywających się w Parku, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków). Całość kompozycji została oparta na wizji architektów zieleni, ale Gmina położyła szczególnie mocny akcent na konieczność osadzenia tej wizji w historii ornontowickiego parku, w elementach, które tworzyły jego potencjał, w bezpośrednim odwołaniu się do lokalnego dziedzictwa i troski o pielęgnowanie tego dziedzictwa. Zaproponowane funkcje bardzo mocno nawiązują do tego czasu w historii Ornontowic, który związany był z rodziną Hegenscheidtów. Rodzina ta, mieszkając w pałacu ornontowickim żywo uczestniczyła w życiu społecznym organizując spektakle teatralne czy ślizgawki dworskie dla mieszkańców, ale także kursy robótek ręcznych, krawieckich czy wreszcie edukacyjne pogadanki, głównie w temacie profilaktyki zdrowia.  Cały projekt nastawiony jest na łączenie w sobie funkcji rekreacyjnych i integrujących mieszkańców oraz odzwierciedlających dbałość o ochronę lokalnego dziedzictwa. Priorytetem w działaniach zorientowanych na stałą poprawę jakości życia w Gminie jest zrównoważona działalność w wielu obszarach. Jednym z nich jest zagwarantowanie mieszkańcom miejsca wypoczynku, spacerów, rekreacji. Zamierzenie ma na celu zaaranżowanie przestrzeni, która zbuduje markę miejsca, przestrzeni, która zachęcała będzie do porzucenia fotela przed telewizorem czy komputerem na rzecz spędzenia czasu z rodziną i znajomymi w przyjaznym otoczeniu przyrody. Projekt Rewitalizacji Zabytkowego Parku Gminnego stopniowo nabiera rozpędu. Działania następujące bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie koncentrują się na przygotowaniu do zawarcia kontraktu w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie funkcji określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Szacuje się, że do wczesnej wiosny 2014 roku trwać będzie faza projektowa, następnie rozpoczęte zostaną roboty na terenie Parku. Czas ich trwania określono do późnej wiosny 2015 roku. Zatem lato roku 2015 będzie czasem udostępnienia Parku w nowej odsłonie dla mieszkańców oraz gości.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search