Wszystkie

Zawody z przyszłością w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Previous Next

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach Iwona Smorz po raz kolejny udowodniła, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rynku pracy i pracodawców. Szkoła z powodzeniem kształci przyszłych adeptów sztuki górniczej, gastronomicznej, budowlanej, hodowlanej, ekonomicznej. Systematycznie i efektywnie nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwami, w których dobrze przygotowani absolwenci zasilają szeregi pracownicze.

Śmiało można stwierdzić, że uczniowie ZSP w Ornontowicach nie muszą martwić się o zatrudnienie. Taki stan rzeczy wymaga jednak nieustannych starań ze strony dyrekcji i pracowników szkoły. Oferta musi być atrakcyjna i dawać możliwość rozwoju w wyuczonym zawodzie. Ta świadomość przyczynia się do modyfikacji oferty edukacyjnej szkoły, która w roku 2014/2015 rozszerza się o trzy nowe zawody, objęte patronatem przyszłych pracodawców: technik technologii szła, technik ogrodnik – architektura krajobrazu i ogrodnik na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

W wyniku rozmów między dyrektor Iwoną Smorz a prezesem firmy POL- AM – PACK S.A Michałem Zygmuntem, 06 lutego 2014 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Mikołowie, a firmą POL-AM-PACK S.A. Dyrektor szkoły Iwona Smorz podpisała natomiast umowę dotyczącą realizacji kształcenia zawodowego uczniów z członkami ww. firmy.

Zawód technik technologii szkła należy do branży szklarskiej skupiającej producentów wyrobów szklanych. Wyrobami szklanymi produkowanymi w Polsce na największą skalę są opakowania szklane. Warto podkreślić, że polskie zakłady produkujące szkło płaskie i ich wyroby należą do najnowocześniejszych w Europie, dzięki zastosowaniu w nich nowych technologii. W ostatnich latach właśnie w tym sektorze przemysłu szklarskiego odnotowano największy przyrost produkcji. Można zatem prognozować, że zwiększy się zapotrzebowanie pracodawców na kompetentną kadrę, która będzie sprawować nadzór oraz kontrolę nad procesami wytwarzania wyrobów szklanych oraz stale podnosić swoje kwalifikacje w wyniku dynamicznego wdrażania nowych technologii produkcji wyrobów ze szkła. Przygotowanie do wykonywania zawodu młodzież będzie zdobywać na terenie szkoły – przedmioty ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne, a także w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładzie Pol-Am-Pack S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, który wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie oraz wysokiej jakości sprzęt do produkcji opakowań szklanych wąsko i szerokootworowych, oraz sale treningowe, w których uczniowie będą zdobywać umiejętności praktyczne.

Wykorzystując gospodarczy potencjał powiatu mikołowskiego, szkoła wyszła również z inicjatywą kształcenia w zawodach: technik ogrodnik – architektura krajobrazu oraz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej – ogrodnik. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia propozycji przez Zarząd Śląskiego Ogrodu Botanicznego, zostało podpisane stosowne porozumienie stron: Starostwa Powiatowego w Mikołowie, które reprezentowali starosta –Henryk Jaroszek, wicestarosta –Henryk Zawiszowski oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego reprezentowanego przez dyrektora placówki -  Pawła Kojsa.

Technik ogrodnik - architektura krajobrazu i ogrodnik to kierunki, które w chwili obecnej są deficytowe, w związku z tym brakuje wykwalifikowanej kadry. Absolwenci po ukończeniu szkoły będą mieli zatem szansę na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Śląski Ogród Botaniczny znajduje się w bliskiej odległości od szkoły, co z pewnością ułatwi współpracę i usprawni prowadzenie procesu dydaktycznego, zarówno w zakresie zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Siedzibą Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne, które zapewnią jakość i atrakcyjność prowadzonych zajęć. Zasoby terenowe i wykwalifikowana kadra dadzą możliwość praktycznego zdobywania wiedzy i umiejętności w dziedzinie sadzenia, pielęgnacji i rozmnażania roślin ozdobnych, sadowniczych, uprawnych, warzywnych oraz zielarskich. Dyrektor Ogrodu wyraził chęć objęcia patronatu nad kształceniem w ww. zawodach, czego dowodem będzie złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach technik ogrodnik i ogrodnik.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach to placówka, która pomaga uczniom zrealizować ich życiowe plany. Współpraca z zakładami pracy, wysoko wykwalifikowana kadra, dobrze wyposażone pracownie dają absolwentom gwarancję zatrudnienia i satysfakcji z wyuczonego zawodu.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search